لطفا جهت ثبت درخواست با کلیک برروی گزینه زیر، وارد سایت شوید.

استارتاپ تیم‌وفیت به منظور توسعه فعالیت‌های خود در سایر شهرها، به دنبال جذب نیروی پیگیر و ورزش‌دوست می‌باشد. مشخصات نیروی مورد نظر عبارت است از:

1. منظم
انجام فعالیت‌های مرتبط، طبق برنامه از پیش تعیین شده

2. پیگیر
تعامل مستمر با مجموعه‌های ورزشی و پیگیری وضعیت آن‌ها

3. علاقه‌مند به ورزش
آشنایی ابتدایی با رشته‌های ورزشی و علاقه‌مند به گذران وقت با ورزش

شرح وظایف نماینده تیم‌وفیت:

مراجعه به مجموعه‌های ورزشی؛ معرفی استارتاپ تیم‌وفیت و توضیح خدمات به منظور آشنایی

جذب مجموعه های ورزشی به همکاری با تیم‌وفیت

شرح وظایف بازاریاب:

برگزاری رویدادهای ورزشی در شهر محل اقامت از طرف تیم‌وفیت